Half Marathon, 10K Run, 5K Run,
5K Walk, 5K Dog Jog, & 1K Kid’s Run
October 19, 2024
Middleton, WI

8312 Forsythia St, Middleton, WI 53562

PACKET PICKUP

FRIDAY
3:00 – 7:00pm

SATURDAY
8:30 – 9:30am
 
(only for those who paid for Saturday packet pickup)